Nawigacja

Sprawdzian szóstoklasisty Sprawdzian trzecioklasisty

Testy kompetencji

Sprawdzian szóstoklasisty

 

       5 kwietnia 2016 r. uczniowie klas szóstych po raz ostatni przystąpili do pisania sprawdzianu CKE. Zamieszczamy poniżej arkusze sprawdzianów z lat ubiegłych, wraz z odpowiedziami. Do otwarcia plików wymagany jest program odczytujący format pdf, np. Acrobat Reader lub Foxit Reader.

 

Sprawdzian 2016:

Język polski i matematyka 2016.pdf

Język angielski 2016.pdf

Odpowiedzi: Sprawdzian 2016 - odpowiedzi.pdf

 


 

Sprawdzian 2015:

Język polski i matematyka 2015.pdf

Język angielski 2015.pdf

Transkrypcja nagrań 2015.pdf

 


 

Sprawdzian szóstoklasisty 2014 Arkusz S-1-142 A.pdf

Sprawdzian szóstoklasisty 2014 - przykładowe odpowiedzi.pdf

 


 

Sprawdzian szóstoklasistów 2013 Arkusz S1A 132.pdf

klucz oceniania arkusz s-1 kwiecień 2013.pdf

 


 

Sprawdzian szóstoklasistów 2012 arkusz S-1 odp.pdf

klucz punktowania 2012.PDF

 


 

Sprawdzian6-2011.pdf                                                                                                  

klucz punktowania 2011.pdf  

 


 

Sprawdzian6-2010.PDF

klucz punktowania 2010.pdf  

 


 

Sprawdzian6-2009.pdf

klucz punktowania 2009.pdf

 


 

Sprawdzian6-2008.PDF

klucz punktowania 2008.PDF

 


 

Sprawdzian6-2007.PDF                                                                              

klucz punktowania 2007.PDF  

 


 

Sprawdzian6-2006.PDF

klucz punktowania zadań zamkniętych-2006.PDF         

schemat punktowania zadań otwartych-2006.PDF

 


 

Sprawdzian6-2005.PDF

klucz punktowania zadań zamkniętych-2005.PDF

schemat punktowania zadań otwartych-2005.PDF

 


 

Sprawdzian6-2004.PDF

klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych-2004.doc

schemat punktowania zadań otwartych-2004.doc

 


 

Sprawdzian6-2003.PDF

klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych-2003.PDF

schemat punktowania zadań otwartych-2003.PDF

 


 

Sprawdzian6-2002.PDF

klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych-2002.PDF

schemat punktowania zadań otwartych-2002.PDF

 


 

 

Sprawdzian w klasie VI:

 

 • Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły.
 • Jest opracowywany w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy wymagań egzaminacyjnych. Sprawdzian ma charakter ponadprzedmiotowy. Sprawdza umiejętności w zakresie:
  • czytania
  • pisania
  • rozumowania
  • korzystania z informacji
  • wykorzystywania wiedzy w praktyce.
 • Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. Wynik jest opisany w skali punktowej (od 0 do 40).
 • Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie 6

 

   1. Czytanie


Uczeń:


1) odczytuje różne teksty kultury


a) źródła i teksty historyczne, w tym: fragmenty kronik, pamiętników, listów, elementy dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytki architektury reprezentatywne dla danej epoki, polskie pieśni patriotyczne,

b) teksty literackie, w tym: baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory poetyckie i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej - polskiej i światowej,

c) teksty użytkowe, w tym: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcję, przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list prywatny i oficjalny, tabelę, notatkę,

d) proste teksty podręcznikowe, a także publicystyczne i popularnonaukowe, w tym: audycję radiową i telewizyjną, artykuł prasowy,

e) przedstawienia teatralne i filmy,

f) przekazy ikoniczne, w tym: komiksy, dzieła malarskie, rzeźby,

rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy przenośne,


2) określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu:

a) rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, narracja, przenośnia, rytm,

b) posługuje się czynnie terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda, opowiadanie, powieść, proza, poezja oraz podstawowymi terminami związanymi z przekazami ikonicznymi, plastyką, muzyką, radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą,


3) rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach:

a) diagramów,

b) map,

c) planów,

d) schematów,

e) innych rysunków,


4) odczytuje dane z:

a) tekstu źródłowego,

b) tabeli,

c) wykresu,

d) planu,

e) mapy,

f) diagramu,

g) oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane.

 


2. Pisanie

Uczeń:


1) pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi:

a) opowiadanie,

b) opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki,

c) sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki,

d) notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia,

e) kartka pocztowa,

f) list prywatny i oficjalny,

g) telegram,

h) zaproszenie,

i) zawiadomienie,

j) ogłoszenie,

k) instrukcja,

l) przepis,


2) formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji):

a) pyta i odpowiada,

b) potwierdza i zaprzecza,

c) poleca i prosi,

d) przyrzeka i obiecuje,

e) zachęca i zniechęca,

f) zaprasza,

g) przeprasza,

h) współczuje,

i) żartuje,

j) wątpi,

k) odmawia,


3) buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,


4) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli:

a) przenosi informacje na oś liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych,

b) wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku,


5) dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu:

a) dostosowuje zapis do formy wypowiedzi,

b) wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,

c) pisze czytelnie.

 


3. Rozumowanie

Uczeń:


1) posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń:

a) sytuuje je w przestrzeni,

b) umieszcza daty w przedziałach czasowych,

c) oblicza upływ czasu między wydarzeniami,

d) porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej.


2) przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk:

a) domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom,


b) wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski,

c) wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka,


3) określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego:

a) wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów,

b) opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe,


4) wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić, wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,


5) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą:

a) wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego,

b) prostego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,

c) planu,

d) mapy,

e) prostego schematu,

f) diagramu słupkowego,

g) innego rysunku,


6) rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności:

a) liczb,

b) figur,

c) zjawisk,

d) przemian,

e) obiektów przyrodniczych,

f) elementów środowiska,

g) wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je,


7) dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach:

a) opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym, spotykane w najbliższym otoczeniu,

b) na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu,


8) ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,


9) analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność:

a) porównuje wyniki z własnym doświadczeniem,

b) sprawdza wyniki z warunkami zadania.

 


4. Korzystanie z informacji

Uczeń:


1) wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi,


2) analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami (osadzonymi także w wartościach).

 


5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Uczeń:


1) posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku,


2) wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji,
3) wykonuje obliczenia dotyczące:


a) długości,

b) powierzchni,

c) objętości,

d) wagi,

e) czasu,

f) temperatury,

g) pieniędzy,


4) planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora,

5) wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności:


a) liczb,

b) figur,

c) zjawisk,

d) przemian,

e) obiektów przyrodniczych,

f) elementów środowiska
   i stosuje je do rozwiązania problemu,


6) zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych,


7) wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne,


8) rozumie potrzebę stosowania zasad:

a) higieny,

b) bezpieczeństwa,

c) zdrowego trybu życia,

d) oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody,

e) postępowania w środowisku przyrodniczym.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce
  ul. Szkolna 3
  22-335 Żółkiewka
  e-mail: spzolkiewka@op.pl
 • 84 683-16-30

Galeria zdjęć