Nawigacja

Statut Akt nadania imienia naszej szkole Uchwały Rady Gminy w Żółkiewce ws. naszej szkoły Koncepcja pracy szkoły Program wychowawczo-profilaktyczny Kodeks szkolny Ceremoniał szkolny Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Plan ewakuacji Szkoła w środowisku Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole Akty prawne MEN dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dokumenty szkoły

Szkoła w środowisku

Formy współpracy naszej szkoły ze środowiskiem lokalnym

 

 

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

 

OBSZAR 

  

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

 

 

        Ewaluacja wewnętrzna w badanym obszarze, oprócz nauczycieli i uczniów, obejmowała  również przedstawicieli poszczególnych instytucji i organizacji działających w naszym środowisku. Z przedstawicielami zostały przeprowadzone wywiady. 100% respondentów wskazało, iż szkoła współpracuje z nimi zarówno w formie stałej jak i cyklicznej, zależnie od okoliczności.  Działania podejmowane wspólnie ze szkołą są celowe i potrzebne (100% odpowiedzi) i wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej.

 

Szkoła współpracuje z niżej podanymi instytucjami, organizacjami działającymi w naszym środowisku:

 • Ośrodkiem Kultury Samorządowej
 • Biblioteką Publiczną, która należy do struktury OKS  
 • Urzędem Gminy
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Regionalnym Towarzystwem Przyjaciół Żółkiewki   
 • Kombatantami
 • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  
 • Parafią Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem św. Wawrzyńca 
 • Policją
 • Strażą Pożarną
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krasnymstawie
 • Innymi szkołami.

 

W mniejszym zakresie szkoła współpracuje również z:

 • Urzędem Pocztowym
 • Klubem Sportowym Hetman
 • Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Lubelskim Związkiem Szachowym
 • Gabinetem stomatologicznym
 • Sklepami: Groszek, To i Owo
 • wydawnictwami: STENTOR, GWO, WSiP,  JUKA, OPERON (WARSZTATY, SZKOLENIA)
 • Caritasem
 • Klanzą (Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów) – współpraca została rozpoczęta w tym roku szkolnym
 • PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – w zależności od potrzeb.

 

 Przedstawiciele instytucji i organizacji oraz nauczyciele wskazali następujące formy współpracy:

 

Ośrodek Kultury Samorządowej

 

stałe:

 • warsztaty ceramiczne dla uczniów klas trzecich w każdą środę,
 • zajęcia Dziecięcego Zespołu Tanecznego „Dżet” we wtorki,
 • zajęcia sztuki origami w poniedziałki,
 • zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w czwartki,

 

cykliczne:

 • gminne konkursy recytatorskie: jesienią – Jesienny Konkurs Recytatorski i wiosną – Mały Konkurs Recytatorski,
 • gminny konkurs na palmę, pisankę i stroik wielkanocny,
 • konkursy plastyczne, np. „Moja Gmina”,
 • Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek,
 • imprezy plenerowe z okazji Dnia Dziecka,
 • uroczystości patriotyczne, okolicznościowe (11 listopada, 3 Maja),
 • nauka pisania pisanek wielkanocnych metodą tradycyjną,
 • nauka haftu krzczonowskiego,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi, np. poetą Zbigniewem Dmitrocą, ludowym rzeźbiarzem Zbigniewem Wlizło (nauka rzeźbienia w drewnie),
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – udział dzieci z naszej szkoły, od 3 lat nadzór przejęło gimnazjum,
 • Jarmark Żółkiewski – nasza szkoła prezentowała swoje prace, ludowy zespół taneczny złożony z uczniów Szkoły Podstawowej w Żółkiewce prezentował umiejętności taneczne,
 • dziecięcy zespół taneczny występuje na szkolnych uroczystościach z okazji Dnia Babci i Dziadka,
 • Dożynki, również występy zespołu tanecznego,
 • możliwość korzystania ze stołu bilardowego,
 • działalność świetlicy środowiskowej z Programu Integracji Społecznej prowadzona przez OKS w latach 2008 – 2009, a w roku 2010 prowadzona ze środków Gminnego Funduszu Przeciwalkoholowego,
 • w świetlicy terapeutycznej działało m.in. Koło Krajoznawczo-Turystyczne, które reaktywowało działalność harcerstwa. Harcerze pełnili wartę przy pomniku w czasie uroczystości środowiskowych,
 • redagowanie artykułów dotyczących wydarzeń z życia naszej szkoły do gazetki lokalnej „Panorama Żółkiewska”.

 

Biblioteka Publiczna

 

         Formy współpracy:

 

stałe:

 • Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych,
 • pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników,
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia: gry i zabawy dla dzieci z klas zerowych, a w tym roku – dla uczniów z klas drugich,
 • czytanie bajek dzieciom z klas zerowych, w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”,

 

cykliczne:

 • spotkania autorskie, np. z podróżniczką Agnieszką Martinką (uczniowie z klas V i VI),
 • Konkurs Mody Strachowej dla zerówek,
 • lekcja biblioteczna „Chopin – życie i twórczość”,
 • wystawy:  „Chopin – życie i twórczość”, „Ziemia planeta ludzi” oraz „Ziemia Krasnostawska” z Biblioteki Powiatowej,
 • konkurs okolicznościowy na najpiękniejszą kartkę świąteczną,
 • w ferie i w wakacje dla małych czytelników organizowane są wyjazdy do teatru oraz wycieczki, np. do Pacanowa i Kurozwęk.

 

Urząd Gminy

 

Formy współpracy:

 

 • młodzież szkolna często korzysta z autobusów gminnych podczas wyjazdów na krótkie wycieczki, np. wyjazdy do kina, teatru, centrum zabaw, do lasu, na ognisko, biwak itp.,
 • gmina zapewnia cotygodniowe, nieodpłatne wyjazdy dzieci na basen do Krasnegostawu,
 • wspólnie organizowana jest akcja „Sprzątanie Świata”, podczas której gmina zapewnia worki i transport,
 • Szkoła Podstawowa w Żółkiewce każdego roku organizuje akcję „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Podczas trwania tej akcji, gmina zapewnia lokal, w którym przebywa sztab akcji, jak również magazyn na zebrane dary,
 • przedstawiciele gminy uczestniczą w świętach szkolnych,
 • spotkania z przedstawicielem UG w Żółkiewce oraz wycieczki do Urzędu Gminy, Oczyszczalni Ścieków,
 • organizacja turnieju szachowego o puchar Wójta Gminy Żółkiewka o zasięgu ponadregionalnym;
 • współudział w przygotowaniu dekoracji do turnieju szachowego o puchar Wójta Gminy Żółkiewka;
 • Wójt Gminy przyznaje nagrody dla najlepszych zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

       Formy współpracy:

 

 • GOPS współpracuje ze szkołą głównie na płaszczyźnie socjalnej. Jest to: 

- pomoc uczniom i ich rodzinom, które funkcjonują na granicy minimum socjalnego, nawiązywanie kontaktu z wychowawcami uczniów z takich rodzin i z rodzin patologicznych;

- pomoc przejawia się w przyznawaniu zasiłków z przeznaczeniem na wyprawki szkolne oraz całkowitym pokrywaniem kosztów dożywiania dzieci z rodzin ubogich;

- oferta pomocy finansowej rodzinom dotkniętym bezrobociem, GOPS dofinansowuje wypoczynek letni, ze środków funduszu alkoholowego przeznacza pieniądze na paczki mikołajkowe, pokrywa też koszty związane z utrzymaniem mieszkania rodzinom uczniów w skrajnych sytuacjach finansowych.

 • Współpraca ze szkołą odbywa się również na płaszczyźnie rozwiązywania problemów alkoholowych – wspomaganie finansowe i terapeutyczne. Jest to przede wszystkim współpraca z panią dyrektor szkoły w ramach wykorzystania środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Pracownicy socjalni wraz z wychowawcami odbywają wizyty w domach rodzin niewydolnych wychowawczo (rozpoznają sytuację rodzinną, warunki bytowe uczniów, przeprowadzają rozmowy, wspólnie poszukują środków zaradczych), pracownicy pełnią też rolę kuratora rodzin patologicznych.

 

Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki

 

Formy współpracy:

 

 • Spotkania towarzystwa odbywają się w drugą sobotę każdego miesiąca w Ośrodku Kultury Samorządowej i mają charakter otwarty. Towarzystwo pełni rolę edukacyjną. Uczniowie mogą pogłębić swoją wiedzę historyczną, szczególnie na temat rodu Żółkiewskich, naszej miejscowości. Na spotkania niejednokrotnie przyjeżdżają historycy z UMCS z Lublina ze swoimi wykładami.
 • Informacja o spotkaniach kierowana jest  również do szkół i na spotkania zapraszani są dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie. Dzieci z naszej szkoły rzadko uczestniczą w spotkaniach. Byli uczniowie (klasy IV – VI) z nauczycielami historii, języka polskiego i biblioteki.
 • Udział uczniów w uroczystościach upamiętniających Pontyfikat Papieża Jana Pawła II, posadzenie dębu.
 • Organizowanie spotkań przygotowujących 18 uczniów do udziału w zajęciach edukacyjnych „Bądź lepiej wykształconym” według projektu RTPŻ.

 

Kombatanci

 

Formy współpracy:

 

 • młodzież uczestniczy razem z kombatantami w pochodach ze sztandarem szkolnym, np. na rozpoczęcie roku szkolnego oraz w czasie uroczystości narodowych;
 • uczniowie utrzymują wartę przy pomniku,
 • w miarę możliwości, wspólnie z kombatantami dzieci biorą udział w akademiach środowiskowych, uroczystościach z okazji świąt narodowych (11. listopada, 3. Maja);
 • udział uczniów klas szóstych w uroczystości środowiskowej „Katyń – ocalić od zapomnienia”.

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

       Formy współpracy:

 

 • współpraca odbywa się poprzez ścisły kontakt pielęgniarki szkolnej ze środowiskiem uczniowskim i nauczycielskim, poważne problemy zaobserwowane przez pielęgniarkę lub nauczycieli są zgłaszane lekarzowi NZOZ-u;
 • nadzorowanie grup dyspanseryjnych;
 • wykonywanie profilaktycznych badań przesiewowych oraz wspólnie z lekarzem badań bilansowych;
 • współpraca z lekarzem pediatrą, m.in. konsultacje logopedyczne;
 • wycieczki do NZOZ-u w ramach poznawania najbliższego środowiska;
 • opiniowanie (kolonie, obozy);
 • spotkania i pogadanki dla dzieci z pielęgniarką o tematyce zdrowotnej;
 • częste porady i konsultacje z pielęgniarką w czasie niedyspozycji zdrowotnych dzieci.

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Wawrzyńca 

 

Formy współpracy:

 

 • współpraca ze szkołą obejmuje szeroki zakres, przede wszystkim praca szkoły opiera się na wartościach chrześcijańskich i wspólną troską nas jest wychowywanie dzieci i młodzieży w tym duchu,
 • organizowanie uroczystości szkolnych w powiązaniu z tradycją chrześcijańską, np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego uzgadniane z dyrekcją szkoły poprzedzone jest udziałem dzieci, nauczycieli i rodziców we mszy świętej; na uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych zapraszani są także księża, a poświęcenie tornistrów dodatkowo potęguje rangę tej uroczystości;
 • współpraca z parafią i udział w uroczystościach kościelnych i środowiskowych;
 • współuczestniczenie w spotkaniach o charakterze religijnym, np. spotkanie wigilijne;
 • szkoła troszczy się o przekaz wartości duchowych, wychowawczych poprzez umożliwienie uczniom udziału w rekolekcjach adwentowych, wielkopostnych, zapewniając bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi przy zaangażowaniu nauczycieli i wychowawców,
 • sprawowanie opieki wychowawców nad uczniami klas drugich w czasie wycieczki zorganizowanej przez parafię;
 • rozmowy księdza z wychowawcami klas o problemach rodziny, o trudnościach wychowawczych dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, patologicznych (poznanie warunków życia, relacji rodzinnych w domach podczas wizyt duszpasterskich) pomagają w podejmowaniu właściwych działań pedagogicznych,
 • parafia ma też swój udział w akcjach charytatywnych,
 • udział uczniów w akcjach charytatywnych, np.: przygotowanie z uczniami i sprzedaż ozdób choinkowych (w dzwonnicy przy kościele);
 • wykonanie dużych palm wielkanocnych do kościoła na Niedzielę Palmową;
 • parafia wspomaga też promocję szkoły, przekazując z ambony informacje, ogłoszenia o ważnych wydarzeniach szkolnych, zwłaszcza kulturalnych.

 

Posterunek Policji

 

Formy współpracy:

 

       współpraca ze szkołą prowadzona jest na wielu płaszczyznach:

 • organizowane są spotkania z uczniami w szkole o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
 • prowadzona jest wymiana informacji między szkołą a policją na temat zachowań uczniów w szkole i poza szkołą oraz na temat ich sytuacji rodzinnej,
 • utrzymywany jest stały kontakt w bieżących sprawach wychowawczych z pedagogiem szkolnym,
 • funkcjonariusze Komendy Powiatowej przeprowadzają kontrolę pojazdów wycieczkowych.

 

Straż Pożarna

 

Formy współpracy:

 

 • spotkania z uczniami;
 • prezentowanie sprzętu pożarowego, który znajdują się na stacji jednostki OSP;
 • prezentowanie samochodów bojowych (samochody z wodą) i ich wyposażenia oraz samochodu ratowniczego i jego wyposażenia (samochód używany jest do akcji ratowniczych, np. wypadki drogowe i inne zdarzenia losowe);
 • Komenda Powiatowa Straży Pożarnej zapraszana jest do pomocy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu próbnej ewakuacji.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie

 

Formy współpracy:

 

 • diagnozowanie uczniów z problemami w nauce, kierowanie na badania, pisanie opinii, kontakt telefoniczny z poradnią;
 • zasięganie informacji i porad odnośnie postępowania z dziećmi sprawiającymi trudności dydaktyczno-wychowawcze;
 • spotkania z przedstawicielami poradni organizowane w szkole;
 • udział w zajęciach warsztatowych zorganizowanych przez PPP w Krasnymstawie „Praca z uczniem o specyficznych trudnościach w nauce”;
 • udział w szkoleniach o tematyce logopedycznej;
 • kontakt i konsultacje logopedyczne.

 

 

Inne szkoły

 

Formy współpracy:

 

 • współpraca ze Szkołą Podstawową w Chłaniowie – coroczne obchody Światowego Dnia Ziemi;
 • organizowanie konkursu ekologicznego z udziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie;
 • przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych i innych oraz wyjazdy z dziećmi na te konkursy;
 • udział w pracy komisji konkursowej, 
 • udział uczniów w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Krasnymstawie;
 • II Turniej Orlika – Wysokie;
 • udział uczniów klas V w konkursie recytatorskim imienia księdza Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej;
 • zorganizowanie zebrania z rodzicami klas szóstych z udziałem wicedyrektor Pani Małgorzaty Kamienieckiej i dyrektora gimnazjum Pana Bogusława Zycha (m.in. organizacja klas I gimnazjum w nowym roku szkolnym).

 

 

Inne placówki lub instytucje:

 

Urząd Pocztowy

 

     Formy współpracy:

 

 • wycieczki do Urzędu Pocztowego w celu przybliżenia dzieciom jego funkcji w środowisku lokalnym, spotkania z pracownikami.

 

MOSiR w Krasnymstawie

 

Formy współpracy:

 

 • organizacja grup i wyjazdy na basen.

  

 

Klub Sportowy Hetman

 

Formy współpracy:

 

 • udział w meczach towarzyskich;
 • współorganizowanie akcji „Pomoc powodzianom z Wilkowa” – rozpropagowanie koszulek i zbiórka pieniędzy.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie

 

Formy współpracy:

 

 • realizacja projektów o charakterze ekologicznym. W tym zakresie współpraca również z Urzędem Gminy w Żółkiewce i nauczycielami biologii i przyrody z Gimnazjum w Żółkiewce i Szkołą Podstawową w Chłaniowie. W ramach projektów są organizowane dla uczniów wycieczki do miejsc przyrodniczo chronionych i związanych z ochroną środowiska, np. parki narodowe, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów. Wspólnie z wymienionymi szkołami są organizowane też różne konkursy ekologiczne. Z pieniędzy uzyskanych od WFOŚ i UG są kupowane pomoce dydaktyczne do pracowni, nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów oraz materiały potrzebne na konkursy.

 

Lubelski Związek Szachowy

 

Formy współpracy:

 

 • udział w turniejach o Grand Prix Lubelszczyzny organizowanych przez Lubelski Związek Szachowy;
 • udział w wojewódzkim turnieju szkół podstawowych w szachach dla uczniów klas I – VI.

 

Gabinet stomatologiczny

 

Formy współpracy:

 

 • uzgodnione wcześniej i potwierdzone zgodą rodziców wizyty u stomatologa.

 

Sklepy: Groszek, To i Owo

 

Formy współpracy:

 

 • poznanie miejsc pracy danej grupy zawodowej;
 • rabat przy zakupie drobnych upominków, np. na Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce
  ul. Szkolna 3
  22-335 Żółkiewka
  e-mail: spzolkiewka@op.pl
 • 84 683-16-30

Galeria zdjęć