Nawigacja

Statut Akt nadania imienia naszej szkole Uchwały Rady Gminy w Żółkiewce ws. naszej szkoły Koncepcja pracy szkoły Program wychowawczo-profilaktyczny Kodeks szkolny Ceremoniał szkolny Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Plan ewakuacji Szkoła w środowisku Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole Akty prawne MEN dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dokumenty szkoły

Kodeks szkolny

 

KODEKS  SZKOLNY
 

 

Normy postępowania i zachowania się ucznia

w Szkole Podstawowej w Żółkiewce

 

§  1

 

LEKCJA

 1. Punktualnie i systematycznie przychodzimy na zajęcia.

 2. Wykorzystujemy w pełni czas przeznaczony na naukę, aktywnie uczestniczymy w lekcjach i przestrzegamy ustalonych  zasad postępowania.

 3. Nie przeszkadzamy nauczycielom w prowadzeniu lekcji, jeśli chcemy coś powiedzieć podnosimy rękę, mówimy na wyraźne polecenie nauczyciela.

 4. Na lekcji nie jemy i nie żujemy gumy.

 5. Sumiennie przygotowujemy się do zajęć szkolnych oraz uzupełniamy braki wynikające z nieobecności.

 6. Na ławce trzymamy tylko pomoce do danej lekcji ( dopuszczalna mała maskotka na szczęście ).

 7. Jeśli do klasy wchodzi osoba dorosła – wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.

 8. Lekcję kończymy na wyraźny sygnał nauczyciela.

 9. W razie spóźnienia pukamy do drzwi i po wejściu do klasy usprawiedliwiamy swoje spóźnienie.

 10. W czasie lekcji wychodzimy z klasy tylko w razie naglącej potrzeby i za zgodą nauczyciela.

 11. Uczestniczymy w sprawdzianach i pracach klasowych zapowiedzianych przez nauczyciela.

 

§ 2

 

SALA LEKCYJNA

 1. Pozostawiamy sale lekcyjne w nienagannym porządku.

 2. Dbamy o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe.

 3. Nie piszemy po ławkach.

 4. Niezwłocznie zgłaszamy nauczycielowi o wszelkich uszkodzeniach sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

 5. Opiekujemy się gazetkami w sali lekcyjnej.

 6. Dbamy o ukwiecenie klasy.

 7. Po skończonych zajęciach zakładamy krzesełka na stoliki uczniowskie.

 8. Zasady zachowania w sali gimnastycznej, siłowni, bibliotece i pracowni komputerowej oraz na boiskach szkolnych określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pracowniach.

§ 3

 

ZESZYT i PODRĘCZNIK PRZEDMIOTOWY

 1. Starannie prowadzimy zeszyty przedmiotowe zgodnie z wymaganiami nauczycieli i przynosimy je na każdą lekcję.

 2. Posiadamy, szanujemy i przynosimy na każdą lekcję podręczniki szkolne. 

 

§ 4

 

PRACE DOMOWE

 1. Starannie, systematycznie i sumiennie odrabiamy prace domowe.

 2. Nie odpisujemy prac domowych od kolegów i sami nie dajemy odpisywać innym.

 

§ 5

NIEOBECNOŚCI

 1. Usprawiedliwiamy nieobecności w szkole ( w przypadku jedno  lub dwudniowych nieobecności - ustne lub pisemne usprawiedliwienia od rodziców z ich podpisem i datą; w przypadku nieobecności trwającej dłużej niż dwa dni  - zwolnienie lekarskie ).

 2. Usprawiedliwienia przynosimy w pierwszy dzień po przyjściu do szkoły – uczniowie kl. I – III, na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności – uczniowie kl. IV – VII.

 3. Możemy się zwolnić z jednej lub kilku lekcji jedynie na podstawie pisemnej lub ustnej prośby rodziców, prośby pielęgniarki szkolnej, nauczyciela, dyrektora. Prośba jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności.

 4. Jeśli nie uczęszczamy na lekcje religii ( wyjątek stanowi pierwsza i ostatnia godzina lekcyjna ) przebywamy w tym czasie w czytelni lub świetlicy szkolnej.

 5. W przypadku zwolnienia z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego przebywamy na lekcji.

 6. W czasie lekcji, przerw i innych zajęć szkolnych nie opuszczamy samowolnie terenu szkoły.

 

§ 6

PRZERWY

 1. W czasie przerw nie biegamy po korytarzu, nie krzyczymy, nie śmiecimy i nie niszczymy gazetek i kwiatów.

 2. Wywiązujemy się sumiennie z obowiązków dyżurnego klasowego zgodnie z postanowieniami regulaminu dyżurów.

 3. Przygotowujemy się do następnej lekcji ( wyjmujemy książki, zeszyty, powtarzamy materiał z ostatniej lekcji ).

 

 

§ 7

 

STRÓJ SZKOLNY

1. Dbamy o higienę osobistą, do szkoły przychodzimy ubrani schludnie i estetycznie.

2. W dni uroczyste ( rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, akademie szkolne i środowiskowe, oraz w inne dni uwzględnione w kalendarzu imprez i urczystości szkolnych ) obowiązuje nas strój galowy - biała bluzka/koszula, ciemne spodnie/spódnica.

3.  Zmieniamy w szkole obuwie na lekkie sportowe ( typu: adidasy, trampki, tenisówki ).

4.  Nie malujemy twarzy, włosów  i paznokci i nie nosimy wyzywającej biżuterii ( dopuszczalne małe kolczyki przylegające do ucha ).

5. W szkole nie nosimy nakryć głowy.

6.  Nie przynosimy do szkoły wartościowych przedmiotów ani też telefonów komórkowych (zasady udzielania pozwolenia na posiadanie przez ucznia w szkole telefonu opisane są w statucie szkoły).

 

§ 8

 

APELE I AKADEMIE SZKOLNE

1. Uczestniczymy w apelach i uroczystościach szkolnych.

2. Stoimy grzecznie wraz ze swoją klasą w wyznaczonym miejscu.

3. Na akademiach szkolnych obowiązuje nas strój galowy.
 

 

 

§ 9

 

ZDROWIE I HIGIENA

 1. Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych, zachowujemy zasady higieny osobistej.

 2. Nie palimy papierosów, nie pijemy alkoholu, nie zażywamy środków odurzających oraz nie namawiamy kolegów do ich zażywania.

 3. Wspólnie z klasą porządkujemy wyznaczony teren wokół szkoły.

 4. Nie przynosimy do szkoły żadnych niebezpiecznych i niepotrzebnych przedmiotów        ( przedmioty tego typu będą zabierane uczniom i oddawane ich rodzicom ).

 

§ 10

 

OGÓLNE ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA

 1. Okazujemy szacunek kolegom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

 2. Witamy się i żegnamy ze wszystkimi pracownikami szkoły, w tym czasie stoimy i nie trzymamy rąk w kieszeni.

 3. Nie używamy wulgaryzmów.

 4. Nie bijemy się z kolegami.

 5. Nie dotykamy innych jeśli sobie tego nie życzą.

 6. Zwracamy się do kolegów po imieniu, nie przezywamy ich.

 7. Nie przeszkadzamy w pracy kolegom i nie niszczymy tego co wykonali.

 8. Przestrzegamy prawa własności, dlatego nie bierzemy cudzych rzeczy bez pozwolenia właściciela.

 9. Nie wymuszamy pieniędzy, czy innych rzeczy od kolegów.

 10. Nie kłamiemy.

 11. Pomagamy kolegom młodszym, słabszym i niepełnosprawnym.

 12. Szanujemy światopoglądy i zaopatrywania innych.

 13. Nie namawiamy innych do złego postępowania i łamania zasad.

 14. Przeciwstawiamy się złu, przejawom brutalności i wulgarności

 15. Podporządkowujemy się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczyciela oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.

 16.  Dbamy o mienie,  estetyczny wygląd  o honor i tradycje szkoły.

 17.  Nie niszczymy zieleni przed szkołą.

 18. Współdziałamy z innymi uczniami w realizacji zadań szkolnych i jesteśmy współodpowiedzialni za wyniki realizacji tych zadań. 

 

§ 11

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

 1. Po przyjeździe do szkoły zgłaszamy się do świetlicy ( uczniowie dojeżdżający ) i fakt swojej obecności odnotowujemy własnoręcznym podpisem na liście obecności. Po skończonych zajęciach lekcyjnych mamy również obowiązek zgłosić się na zajęcia świetlicowe.

 2. Zwalniamy się z zajęć świetlicowych u wychowawcy świetlicy po przedstawieniu pisemnej prośby od rodziców. Ze świetlicy wychodzimy tylko za zgodą wychowawcy. Swoje wyjście wpisujemy w zeszycie wyjść.

 3. Pozostawiamy salę w nienagannym porządku, nie piszemy po stolikach i krzesłach.

 4. Dbamy o przyjemny wystrój świetlicy – opiekujemy się gazetkami, dbamy o ukwiecenie, wzbogacamy majątek świetlicy.

 5. Przestrzegamy prawidłowego używania sprzętu, pomocy naukowych, materiałów oraz gier / bierzemy pomoce naukowe i gry tylko za zgodą wychowawcy/.

 6. Niezwłocznie zgłaszamy wychowawcy o wszelkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu i pomocy. Naprawiamy lub ponosimy koszty materialne za zniszczony sprzęt lub pomoce naukowe.

 7. Stosujemy się do opisanych w kodeksie zasad kulturalnego zachowania.

 8. Bierzemy  udział w organizowanych w świetlicy imprezach,

 9. Racjonalnie wykorzystujemy czas przeznaczony na naukę  i zabawę,

 10. Sumiennie wypełniamy obowiązki  dyżurnego w świetlicy.

 11. Przestrzegamy wszystkie - nie ujęte w kodeksie - postanowienia regulaminu świetlicy szkolnej.

 

 

§ 12

 

AUTOBUS SZKOLNY

Mamy obowiązek ( uczniowie dowożeni ) kulturalnego zachowania się w autobusie, dostosowania się do zasad zawartych w regulaminie dowozu i odwozu oraz do wykonywania poleceń opiekunów w autobusie.

Zgłaszamy opiekunowi w autobusie szkolnym każdy zaobserwowany wypadek, przejawy agresji i niestosownego zachowania uczniów ew. wszelkie inne nieprawidłowości związane z dowozem.

 

Podczas oczekiwania na dowóz do szkoły

Mamy obowiązek punktualnie stawić się na wyznaczonym przystanku oraz  przestrzegać wszelkie zasady kulturalnego zachowania i bezpieczeństwa.

Nie wolno nam przede wszystkim:

 • wybiegać na jezdnię, lub przechodzić przez nią bez zachowania zasad bezpieczeństwa,

 • dokuczać, popychać, szarpać, czy bić innych,

 • hałasować i używać wulgaryzmów

W przypadku opóźnienia w  dowozie, oczekujemy na autobus szkolny w wyznaczonym miejscu do ½ godziny, po czym w przypadku braku dowozu wracamy do domu.

Po wyjściu z autobusu szkolnego mamy obowiązek udać się bezpośrednio do szkoły, zameldować swój przyjazd wychowawcy świetlicy ( fakt swojej obecności odnotować własnoręcznym podpisem na liście obecności ) i w świetlicy oczekiwać na rozpoczęcie zajęć szkolnych.

 

Podczas oczekiwania na odwóz do domu

Po zajęciach szkolnych oczekujemy na odwóz do domu w świetlicy szkolnej.

Na parę minut przed przyjazdem autobusu tylko pod opieką wychowawcy świetlicy wychodzimy przed szkolę i ustawiamy się w kolejkę przed bramką wyjściową.

 

Nie wolno nam:

 • wychodzić ze szkoły i czekać przed budynkiem, czy na boisku szkolnym, na przyjazd  autobusu bez opieki wychowawcy świetlicy,

 • wychodzić poza bramkę na chodnik czy jezdnię,

 • wracać do domu pieszo, lub rowerem, chyba, że dostarczymy wychowawcy pisemną zgodę rodziców,

 • wracać do domu innym środkiem lokomocji, (z rodzicami, sąsiadami itp.), jeśli przyjechaliśmy autobusem szkolnym, bez uprzedniego powiadomienia wychowawcy świetlicy,

W przypadku spóźnienia się na odwóz, zgłaszamy ten fakt wychowawcy świetlicy.

 

Podczas jazdy autobusem

Mamy  obowiązek wsiadać i wysiadać tak, by nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Po wejściu do autobusu zajmujemy wskazane przez opiekuna miejsca, jeśli jest brak wolnych miejsc siedzących  stoimy spokojnie trzymamy się uchwytów do tego przeznaczonych.

 

Nie wolno nam:

 • wstawać ze swoich miejsc, chodzić po autobusie,

 • otwierać drzwi i okien,

 • zaśmiecać pojazdu, niszczyć wyposażenia pojazdu,

 • zachowywać się w sposób hałaśliwy, bądź w sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

 • rozmawiać z kierowcą,

 • żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym. 

 • Po wyjściu z autobusu przechodzimy na drugą stronę jezdni dopiero po odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

§ 13

 

STOŁÓWKA SZKOLNA

 1. Korzystamy z obiadów o wyznaczonej porze, zgodnej z harmonogramem.

 2. Obowiązują nas kartki obiadowe i związane z nimi uwarunkowania zawarte w regulaminie stołówki szkolnej.

 3. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje nas kolejka w jednym szeregu.

 4. Podczas spożywania obiadu nie prowadzimy głośnych rozmów, nie biegamy po sali nie prezentujemy innych niestosownych zachowań.

 5. Zobowiązani jesteśmy do kulturalnego zachowywania się podczas spożywania posiłków oraz do utrzymania porządku.

 6. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce odstawiamy do wyznaczonego okienka.

 

 

§ 14

 

SZATNIA

 1. Wieszam kurtkę i buty w ustalonym dla  klasy miejscu - zobowiązani jesteśmy mieć worek na zmianę obuwia.

 2. Do szatni wchodzimy tylko przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

 3. Przed rozpoczęciem lekcji zamykamy boks naszej szatni i pilnujemy klucza. Klucze po zakończonych zajęciach wieszamy w gablotce znajdującej się w szatni.

 4. W szatni obowiązuje nas przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania.

 5. Nie wolno nam m.in.: rozrzucać ubrań i butów, wchodzić na kraty, popychać się, zaśmiecać szatnię, przeszkadzać dyżurnemu w pełnieniu obowiązków.

 6. Po skończonych lekcjach mamy obowiązek zabrać swoje rzeczy - w szatni może pozostać jedynie miękkie obuwie schowane do worka.  

 

 

§ 15

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ŁAMANIA NORM

 1. Wyjaśnienie problemu i udzielenie pomocy w przezwyciężeniu trudności z dostosowaniem się do określonych norm:

       - rozmowa wychowawcy lub nauczyciela z uczniem,

       - rozmowa z pedagogiem,

       - rozmowa z dyrektorem szkoły,

       - rozmowa z rodzicami w celu ustalenia wspólnych działań,

       - spowodowanie zadośćuczynienia w celu naprawienia szkody, spisanie kontraktu, obserwacja wywiązywania się z postanowień.

 

      2.  Zastosowanie kary:

      - pisemna uwaga w zeszycie uwag lub zeszycie przedmiotowym,

      - upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę,

      - upomnienie przez dyrektora na apelu szkolnym,

      - zlecenie prac dodatkowych o walorach wychowawczych – zgodnie z wykazem kar obowiązujących w szkole,

      - pozbawienie przywilejów ( np. zakaz uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, wycieczkach dyskotekach itp. )

      - przeniesienie do równoległej klasy lub szkoły.

       

       3.  Osobami uprawnionymi do zastosowania kary lub jej anulowania są: 

        wychowawca klasy, nauczyciel, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna. 

 

       4.  Od kary uczeń może się odwołać zgodnie z procedurą zawartą w statucie szkoły.

 

 

 

       Normy postępowania i zachowania się ucznia w szkole zostały opracowane przez zespół wychowawczy przy współudziale Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2000/2001. Zmiany zostały naniesione w czerwcu 2007 r. ( tłustym drukiem ) zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do statutu szkoły.

Ujednolicony tekst Kodeksu Szkolnego obowiązuje od dn. 03.09.2007.

 

        

 

         

 

 

  

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce
  ul. Szkolna 3
  22-335 Żółkiewka
  e-mail: spzolkiewka@op.pl
 • 84 683-16-30

Galeria zdjęć