Nawigacja

Statut Akt nadania imienia naszej szkole Uchwały Rady Gminy w Żółkiewce ws. naszej szkoły Koncepcja pracy szkoły Plan nadzoru pedagogicznego Program wychowawczy Program profilaktyki Kodeks szkolny Ceremoniał szkolny Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Plan ewakuacji Szkoła w środowisku Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole Akty prawne MEN dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dokumenty szkoły

Plan nadzoru pedagogicznego

 

Wersja Word:

Plan_nadzoru_2013-2014.docx

 

Wersja pdf:

Plan_nadzoru_2013-2014.pdf

 

PLAN

NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 

dla

Szkoły Podstawowej w Żółkiewce na rok szkolny 2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, z późn. zm. )

2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

( Dz. U. z 2009 r. nr 168 poz. 1324 z późn. zm.)

 

 

 

 

Żółkiewka – wrzesień 2013 -

 

 

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej  państwa w roku szkolnym 2013/2014

 

1) Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 

3) Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

4) Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

 

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku 2013/2014 obejmują:

w zakresie ewaluacji:

 

Ewaluacja całościowa (10 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym);

Ewaluacja problemowa (łącznie 60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym), w tym:

a) w przedszkolach - w zakresie wymagań:

- „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

- „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

- „Respektowane są normy społeczne”.

b) w szkołach podstawowych:

- „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

- „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

- „Respektowane są normy społeczne”.

 

w zakresie kontroli:

a) w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych:

- „Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych”;

b) w publicznych szkołach podstawowych:

- „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej”;

- „Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole”;

- „Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły”;

- „Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej”;

 

w zakresie monitorowania:

a) Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego .

b) Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

W ramach sprawowanego nadzoru dyrektor we współpracy

z nauczycielami:

1.     Przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły.

 

2.     Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

 

3.     Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności poprzez:

a)     Organizowanie szkoleń i narad

b)    Motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego.

c)    Przedstawianie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.


 

 

 

PLAN EWALUACJI  WEWNĘTRZNEJ

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻÓŁKIEWCE

 

L.p.

Przedmiot ewaluacji

 

w odniesieniu do przedszkola - P, szkoły - S

Termin przeprowadzenia.

Zespół do przeprowadzenia ewaluacji

1.

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

 

P

 

styczeń – czerwiec 2014

       1.     Duda M.

       2.     Kozik-Abram E.

       3.     Trumińska J.

2.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

S

 

styczeń – czerwiec 2014

1.     Majkut E.

2.     Grabek J.

3.     Sobótka E.

4.     Wrzyszcz M.

3.

Respektowane są normy społeczne.

S

listopad 2013- styczeń 2014

        1.     Żybała E.

        2.     Bukowska J.

        3.     Dąbska T.

        4.     Kiełbasa G.

4.

Przedszkole wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 

 

P

 

wrzesień – listopad 2013

        1.     Szczęch R.

        2.     Stepanów H.

        3.     Pawełkiewicz E.

5.

Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 

 

S

 

wrzesień – listopad 2013

        1.     Surowiecka U.

        2.     Poniewozik H.

        3.     Błaszczak D.

        4.     Wrzyszcz A.

6.

Realizowane są zadania określone w programie wychowawczym i profilaktyki szkolnej -ewaluacja całościowa programów: wychowawczego i profilaktycznego.

 

S/P

 

kwiecień – maj 2014

 

zespół wychowawczy

 

 

 

 

Powołane Zarządzeniem Dyrektora nr 275/13/14 z dnia 11.09.2013 zespoły do przeprowadzenia ewaluacji opracowują szczegółowe plany ewaluacji wewnętrznej zawierające:

 

a) pytania kluczowe,

b) standardy jakości stanowiące kryterium oceny,

c) wskazaną grupę badawczą,

d) przyjętą metodę i technikę badań,

e) opracowane narzędzia badawcze,

f) harmonogram badań

 

Zespoły opracowują raport końcowy wg struktury:

 

a)     spis treści,

b)    wprowadzenie,

c)     opis  zastosowanej metodologii,

d)    wyniki ewaluacji,

e)     wnioski,

f)      rekomendacje,

g)     aneksy, załącznik 

 

 

PLAN KONTROLI

 

L.p.

Zakres (temat kontroli)

Forma kontroli

Nauczyciele objęci kontrolą

Termin

Osoba kontrolująca

 

1.

 

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania:

 

 

 

 

 

 

 

Analiza arkuszy

 

 

 

 

Wychowawcy klas I – VI arkusze wszystkich klas

 

 

 

 

VI 2014

 

 

 

 

dyrektor

 

arkusze ocen

 

 

 

dzienniki zajęć lekcyjnych

 

 

 

 

 

Analiza dzienników

 

 

Wychowawcy -

dzienniki  klas 0-III

 

dzienniki klas IV-VI

 

 

 

 

 

 

2 razy w roku

 

 

 

 

dyrektor

 

z-ca dyr.

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

 

 

Analiza dzienników

 

 

Wszyscy n-le

 

 

2 razy w roku

 

 

dyrektor/

z-ca dyr.

 

Dokumentacja biblioteki szkolnej, świetlicy i pedagoga szkolnego

 

 

Analiza dzienników i innej dokumentacji

w-cy świetlicy

pedagog

bibliotekarz

 

 

XII 2013

 

z-ca dyrektora

 

2.

 

Realizacja podstawy programowej

 

 

 

 

 

Analiza arkuszy monitorowania

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

VI 2014

 

 

 

 

 

dyrektor/

z-ca dyr.

 

- realizacja w kontekście ilościowym

 

- realizacja w kontekście jakościowym

 

 

Zgodność zapisów tematów w dziennikach lekcyjnych  z planami nauczania oraz numerowanie zajęć

 

 

Analiza dzienników i planów nauczania

 

Grabek Krystyna

Bełzowska Danuta

Poniewozik Halina

 

Podgórska Drozd D.

Błaszczak Danuta

Kiełbasa Grzegorz

 

 

 

VI 2014

 

 

 

VI 2014

 

 

 

dyrektor

 

 

 

z-ca dyr.

 

3.

 

Realizacja dodatkowych godzin dla nauczycieli (art. 42, ust. 2b KN) oraz ich dokumentowanie.

 

Analiza dzienników

 

Wszyscy nauczyciele

 

I  2014

VI 2014

 

dyrektor

 

4.

 

Przestrzeganie przez nauczycieli zasad oceniania, klasyfikowania i promowania

 

 

 

 

- przestrzeganie zasad oceniania zachowania

Analiza dokumentacji wychowawcy w zakresie oceniania

w-cy klas IV - VI

I 2014

z-ca dyr.

- rytmiczność i różnorodność  oceniania bieżącego

 

Analiza dzienników

Klasy IV - VI

X, XII

III, V

dyrektor

5.

Zapewnianie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

 

 

 

- prawidłowość sprawowania przez nauczycieli dyżurów (zgodność z regulaminem i harmonogramem na dany rok)

Obserwacja dyżurów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

z-ca dyr.

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć

Obserwacja zajęć

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

dyrektor

6.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Zgodnie z planem obserwacji

Zgodnie z planem obserwacji

Cały rok

dyrektor

z-ca dyr

7.

 

Kontrola realizacji praw rodzica do znajomości :

 

 

 

 

 

- wymagań edukacyjnych z przedmiotów, kryteriów oceniania, oceniania zachowania,

 

Analiza dokumentacji wychowawcy i n-li przedmiotów

 

n-le klas IV - VI

 

X 2013

 

z-ca dyr.

 

- przewidywanych ocen semestralnych.

 

Analiza dzienników

 

klasy IV - VI

 

dyrektor

 

8.

 

Frekwencja rodziców na zebraniach

 

Analiza dzienników lekcyjnych

 

klasy 0 – III

 

klasy IV – VI

 

 

2 razy w roku

 

 

 

dyrektor

 

z-ca dyrektora

 

7.

 

Wdrażanie wniosków po analizie sprawdzianów końcoworocznych, sprawdzianu zewnętrznego oraz indywidualnych wniosków przyjętych przez nauczycieli do pracy na dany rok.

 

 

 

Analiza sprawozdań końcoworocznych

Obserwacja zajęć

 

Wszyscy nauczyciele:

 

Klasy I – III

Klasy IV - VI

 

 

 

VI  2014

 

 

 

 

Dyrektor

Z-ca dyr

 

 

 

 


Nadzór nad wdrażaniem wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok 2012/2013

 

L.p.

Treść wniosku

Kryteria sukcesu

Odpowiedzialni za realizację

Formy sprawdzania realizacji

1.

Opracować procedurę monitorowania realizacji podstawy programowej.

- wszyscy nauczyciele wiedzą w jaki sposób zdawać sprawozdanie z realizacji podstawy w kontekście ilościowym i jakościowym.

- monitorowanie realizacji podstawy jest rzetelne

 

 

Dyrektor i z-ca dyrektora

Wdrożenie zarządzeniem dyrektora opracowanej procedury wraz z załącznikami

2.

Dokonując analizy wyników sprawdzianów odnosić się  do stopnia realizacji podstawy programowej.

- nauczyciele monitorują na bieżąco realizację treści podstawy programowej ze swojego przedmiotu

- odniesieni do stopnia realizacji podstawy ułatwia monitorowanie prowadzone przez dyrekcję

 

Wszyscy nauczyciele

Analiza sprawozdań końcoworocznych, analiza dokumentacji nauczycieli w zakresie sprawdzianów

3.

W sprawozdaniach z realizacji wniosków umieszczać treść wniosku a potem opis, czy wniosek był realizowany, czy nie i w jaki sposób.

- wszyscy pamiętają o obowiązku realizowania wniosków,

- kontrola w tym zakresie obejmuje wszystkich nauczycieli, jest łatwa i rzetelna

 

Wszyscy nauczyciele

Analiza sprawozdań końcoworocznych

4.

Do pracy w zespołach angażować wszystkich członków danego zespoły

- wszyscy nauczyciele potrafią pracować w zespołach

- ponoszą współodpowiedzialność za podejmowane decyzje i wypracowywane wnioski

 

Przewodniczący zespołów

 

Obserwacja pracy zespołów, sprawozdania z pracy zespołów

 

 

 

 

 

PLAN WSPOMAGANIA

 

SZKOLENIA  I NARADY

L.p.

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin

1.

Organizowanie zebrań szkoleniowych w zależności od potrzeb rady pedagogicznej.

 

 

Zebranie szkoleniowe wszystkich nauczycieli

Dyrektor i organizator

2 szkolenia w roku

w I i II semestrze

2.

Szkolenia wewnętrzne w ramach pracy zespołów przedmiotowych.

- wg planów pracy zespołów.

 

 

Zebrania zespołów

 

Liderzy zespołów

 

cały rok

3.

Stałe zebrania Rady Pedagogicznej.

         1.        Organizacja roku szkolnego

         2.        Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego.

 1. Klasyfikacja śródroczna
 2. Podsumowanie pracy szkoły po I semestrze.
 3. Klasyfikacja końcoworoczna.
 4. Podsumowanie pracy szkoły na koniec roku.

 

 

 

Zebranie wszystkich nauczycieli

 

 

dyrektor szkoły

 

Sierpień

wrzesień

 

styczeń

styczeń - luty

czerwiec

czerwiec

4.

Zewnętrzne formy szkolenia – delegowanie nauczycieli.

 

wg planu doskonalenia nauczycieli

ośrodki doskonalenia zawodowego

cały rok

 

INNE FORMY WSPOMAGANIA

 

1.

 

Inspirowanie, koordynowanie i organizowanie współpracy z organem prowadzącym, KO, OKE, dyrektorami i nauczycielami innych szkół.

 

 

bieżąca wymiana informacji, zebrania

 

Dyrektor

 

Cały rok

2.

Przekazywanie aktualnych informacji o problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawa oświatowego.

 

tablica ogłoszeń w pokoju n-skim

dyrektor

wg potrzeb

 

3.

 

Przekazywanie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

 

 

Prezentacja na zebraniu rady pedagogicznej

 

Dyrektor 

wice dyrektor

 

styczeń/luty

czerwiec/ sierpień

 

4.

Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

wymiana informacji

dyrektor

z-ca dyrektora pedagog szkolny

wychowawcy

wg potrzeb

5.

Inspirowanie nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. Opieka nad nauczycielami odbywającymi staż.

 

 

Praca ciągła

 

Dyrektor 

wice dyrektor

cały rok

 

Nauczyciele odbywający staż:

1.       Żybała Elżbieta 

2.       Ciupak Marlena

3.       ks. Wiech Marian

6.

Ocena pracy nauczycieli:

         1.       Żybała Elżbieta - styczeń 2014

         2.       Ciupak Marlena – czerwiec 2014

 

 

 

OBSERWACJA

zajęć dydaktycznych i innych form pracy szkoły

 

1.

Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk. Dzielenie się wiedzą, umiejętnościami – doświadczeniem. Lekcje otwarte, pokazowe.

prowadzenie lekcji, zajęć

Żybała Elżbieta

XII

Ciupak Marlena

III

2.

Obserwacja zajęć

wg harmonogramu

 

Cele obserwacji:

1.      Doskonalenie procesu lekcyjnego.

2.      Ocena realizacji podstawy programowej

3.      Wykorzystanie wniosków z analizy sprawdzianu zewnętrznego.

4.      Kształtowanie u uczniów umiejętności samodzielnego planowania rozwoju.

5.      Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w rozwijaniu ich zdolności i uczniów z trudnościami w nauce – indywidualizacja nauczania.

6.      Stosowanie zasad BHP podczas zajęć.

 

 

Tematyka obserwacji

Osoba hospitowana

Hospitujący

Termin

 

 

*      Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

*      Wdrażanie wniosków po analizie sprawdzianów końcoworocznych, sprawdzianu zewnętrznego oraz indywidualnych wniosków przyjętych przez nauczycieli do pracy na dany rok.

*      Realizacja podstawy programowej

*      Stosowanie środków audiowizualnych oraz technologii informatycznych,

*      Racjonalne wykorzystanie czasu,

*      Poziom osiągania przez nauczyciela wyznaczonych celów,

*      Umiejętność pracy zespołowej.

*      Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć.

*      Organizowanie pracy z dziećmi  niepełnosprawnymi

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele wg harmonogramu hospitacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

wicedyrektor

 

 

 

 

cały rok wg harmonogramu

             

 

 

 


PLAN BADAŃ EDUKACYJNYCH

 

klasa

przedmioty

Termin badania

Narzędzia badania

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie

Osoby odpowiedzialne za opracowanie danych zbiorczych i wniosków

 

I

Edukacja polonistyczna i matematyczna

 

VI

Test sprawdzający

 

wychowawczynie klas I

 

 

 

zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

II

Edukacja polonistyczna i matematyczna

 

VI

Test sprawdzający

 

wychowawczynie klas II

 

III

Edukacja polonistyczna i matematyczna

 

IV - V

Test sprawdzający opracowany przez CKE

 

wychowawczynie klas III

j. angielski

VI

Test sprawdzający

 

n-l j. angielskiego

 

Ciupak M.

 

 

 

IV

język polski

VI

Test sprawdzający

n-l

 j. polskiego

 

Podgórska-Drozd D.

informatyka

 VI

Test sprawdzający

 

n- l informatyki

 

Wrzyszcz M.

technika

VI

Test sprawdzający

 

n-l techniki

 

Kiełbasa G.

V

j. polski

VI

Test sprawdzający

n- le

 j. polskiego

Błaszczak D.

Dąbska T.

 

matematyka

 

VI

Test sprawdzający

 

n-l matematyki

 

Surowiecka U.

 

muzyka

 

VI

Test sprawdzający

 

n-l muzyki

 

Podgórska-Drozd D.

 

VI

 

j. angielski

 

 

VI

Test sprawdzający

 

n-l j. angielskiego

 

Majkut E.

 

 

Próbny test szóstoklasisty

 

 

Wychowawcy klas VI

 

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych

 

Sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej

 

 

Zespoły nauczycieli

 

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan nadzoru został  przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 13.09.2013 r.

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce
  ul. Szkolna 3
  22-335 Żółkiewka
  e-mail: spzolkiewka@op.pl
 • 84 683-16-30

Galeria zdjęć